MEER INFORMATIE OVER DE BIOCIDENWETGEVING, AFGEKORT ALS 'BPR'

 • Op 1 september 2013 is de nieuwe Europese biocidenverordening (Verordening (EU) nr. 528/2012, afgekort als BPR) in werking getreden.
 • Onder de BPR wordt de tweeledige procedure voor het reguleren van het op de markt brengen van biociden verder gezet, bestaande uit (1) AS-goedkeuring en (2) BP-toelating.
 • De BPR laat toe om, naast de traditionele toelating op nationaal niveau, rechtstreeks de toelating op niveau van de Unie aan te vragen, zodoende dat in één stap toegang tot de hele Europese markt kan verkregen worden. Deze nieuwe maatregel vereenvoudigt en stroomlijnt de goedkeuring van werkzame stoffen en de autorisatie van biociden. De BPR heeft ook als doel het aantal proeven op dieren te verminderen, via het verplichten van het delen van data (data sharing) en het aanmoedigen van een flexibele en intelligente benadering van het uitvoeren van testen.
 • ECHA (European Chemicals Agency) vervult betreffende de BPR een sterk ondersteunende rol op wetenschappelijk en technisch gebied voor de commissie, de lidstaten en de dossieraanvragers. In het bijzonder zal ECHA verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de aanvragen voor autorisatie van biociden op niveau van de Unie.
 • Sleutelelementen van de BPR in een notendop:
  • Mogelijkheid tot toelating van biociden op niveau van de Unie;
  • Verbeteren van de werking van de nationale toelating- en wederzijdse erkenningsprocedures door het introduceren van bindende streefdata en door versterking van het systeem van bemiddeling van geschillen bij wederzijdse erkenning;
  • Verminderen van de dierproeven door verplicht delen van de data (data-sharing) van proeven op gewervelden;
  • Versterking van de regels betreffende het weglaten van gegevens (data waiving);
  • Uitbreiding van de regelgeving naar behandelde voorwerpen (treated articles), in situ gegenereerde werkzame stoffen en nanomaterialen;
  • Een meer geharmoniseerde kostenstructuur zodat de voorwaarden en criteria voor het bepalen van de kosten in al de lidstaten beter op elkaar afgestemd worden;
  • ECHA (European Chemicals Agency) wordt meer betrokken bij het wetenschappelijk werk op biociden;
  • Bedrijven die biociden op de markt willen brengen moeten beschikken over de gegevens van de werkzame stoffen in die biociden. Dus voor elk toelatingsdossier is een toegangsbrief (LoA, letter of Access) nodig, en dit voor elke combinatie van werkzame stof/productsoort.